மன்னாரில் மூன்றாம் நாள் “மக்களுடன் சக்தி” Third Day production in mannar