தமிழ் பேசும் மக்களின் சக்தியாக விளங்கும் சக்தி FM இன்று 19 ஆவது பிறந்த தினத்தைக் கொண்டாடியது