அரசாங்கமும் வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் எதிர்காலமும் – மின்னல் – Minnal