ஆரத்தி எடுப்பதன் முக்கியத்துவம் தெரியுமா? , தெரிந்து கொள்ளுங்கள் – நல்ல நேரம்