“இப்படிக்கு இயக்குனர்” – இசையமைப்பாளர் டிரோன் பெஃர்னான்டோ