இப்படிக்கு இயக்குனர் – திருமதி.தாரணி ராஜசிங்கம் (தயாரிப்பாளர் – கோமாளி கிங்ஸ்)