“இப்படிக்கு இரண்டாம் கருவறை குறுந்திரைப்பட இயக்குனர் நிரூஷாந்த் இன்று இரவு 8.30க்கு