இலங்கையர்கள் கட்டாயமாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய TIN இலக்கம் – Taxpayer Identification Number