இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார மாற்றம் பற்றியதான ஓர் நேர்காணல்