இழந்ததை விட்டு இருப்பதைக்கொண்டு சாதித்த இந்த மாணவிகள் இன்றைய மாணவ சமுதாயத்துக்கு முன்னோடிகள்