இவ்வாரம் “இப்படிக்கு இயக்குனர்” நிகழ்ச்சியில் “தான்திண்ணிகள்” குறுந்திரைப்படம்.. ஞாயிறு காலை 9.30 மணிக்கு