உடம்பில் ஏற்படும் அறிகுறிகளும் அதற்கான பரிகாரங்களும்