ஊரடங்கு சட்டத்தால் வீட்டுக்குள் முடங்கிக்கிடக்கும் மாணவர்கள் இந்த நேரத்தை எவ்வாறு பயனுள்ளவிதத்தில் பயன்படுத்துவது