எதிரொலி – வடக்கு மக்களின் ​​தெரிவும் எதிர்கால அரசியலும்