எதிர்வரும் காலங்களில் இலங்கையில் நிலநடுக்கம் வர வாய்ப்புக்கள் உள்ளனவா?