எந்த வகையான மருத்துவத்தினால் எங்கள் நோய் குணமாகும்