என்னை வெற்றிபெற வைத்த இலங்கை மக்களுக்கு நன்றி – Voice Teens வெற்றியாளர் பிரனீஷா தியாகராஜா