எம்மை பாதுகாக்க எமக்காக போராடிக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு உழைப்பாளிக்கும் சக்தியின் சமர்ப்பணம்..