ஒவ்வொரு கலைஞரும் சுய விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டியதொரு பயணத்தை