கடயமோட்டை முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரிக்கு எதிராக மின்ஹாத் தேசிய பாடசாலை போட்டியிடும் Econ Icon Season 4 எதிர்வரும் வெள்ளி மாலை 6 மணிக்கு..