கட்டாயம் எல்லோரும் கோயிலுக்குப் போகத்தான் வேண்டுமா