கிழக்கு மாகாண தமிழ் பேசும் சமூகம் – எதிரொலி – 2020.11.22