குருமண்வெளி சிவசக்தி மகா வித்தியாலயம் எதிர் பதியுதீன் மஹ்மூத் மகளிர் கல்லூரி

குருமண்வெளி சிவசக்தி மகா வித்தியாலயம் எதிர் பதியுதீன் மஹ்மூத் மகளிர் கல்லூரி!
வெற்றி யாருக்கு?
உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு?
Comment your favourite team.
நாளை மாலை 6 மணிக்கு உங்கள் சக்தி TVயில் காணத்தவறாதீர்கள்!