குரு பிழைத்தால் துன்பம் தான் மிஞ்சும் – நல்ல நேரம்