குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் போது இதையும் கவனியுங்கள் !