கொரோனாவின் கோரப்பிடியிலிருந்து பிரபஞ்சத்தை மீட்பதற்கான இறை வழிபாடு