கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான தெளிவுபடுத்தல்களுடனான சிறப்பு மின்னல் நிகழ்ச்சி