கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான தௌிவுபடுத்தல்களுடனான விசேட மின்னல் நிகழ்ச்சி – 2020.03.15