“கொழும்பு அறிவுத்திருக்கோயில்” திறப்பு விழா பற்றிய சிறப்பு கலந்துரையாடல்