கோடை காலத்தில் உங்களது அழகை வீட்டிலிருந்தவாறே எவ்வாறு பராமரிப்பது?

கோடை காலத்தில் உங்களது அழகை வீட்டிலிருந்தவாறே எவ்வாறு பராமரிப்பது?
அதற்கான ஆலோசனைகளுடன் மகளிர் மட்டும் நிகழ்ச்சி..

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை..
காலை 9 மணிக்கு..
காணத்தவறாதீர்கள்