‘சக்தி சூப்பர்ஸ்டார் சீசன் 07 – இசை மகா யுத்தம்’ சனி மற்றும் ஞாயிறு உங்கள் சக்தி தொலைக்காட்சியில்.