சக்தி சூப்பர் ஸ்டார் இசை மகா யுத்தத்தில் நடந்தது என்ன? இந்த பாடகரால் தொடர்ந்தும் பாட முடியுமா?