சக்தி TV இல் சிறுவர் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக விரும்பும் குட்டீஸுக்கான ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம்