சமகால அரசியலும் கிழக்கு மாகாண அபிவிருத்தியும் மின்னல் – 2021.01.10 – Minnal