சமகால அரசியல் களம் – மின்னல் – Minnal – 2021.04.04