சர்வதேச சந்தையில் எதிர்பாராத விலை வீழ்ச்சி… காரணம் என்ன?