சொர்க்கத்தில் இருப்பவருக்கே கிடைக்காத அர்ச்சனாதி மார்க்கம்