தடையை நீக்குமாறு கூறப்போவதில்லை, இந்த தடை தேவையற்றது என்பதே எமது நிலைப்பாடு – எம்.ஏ.சுமந்திரன்