தமிழர் தரப்பு நியாயங்களை அரசியல் களம் பிரதிபலிக்கிறதா? – எதிரொலி – 2021.04.11