திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒருவாசகத்துக்கும் உருகார்