திரைப்படங்களில் வருவதைப்போல கொலை – CRIME STORY – EPISODE 03