தேர்தலுக்கு முன் ஒவ்வொருவரும் பார்க்கவேண்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி – 2020.08.02