தையற்கலையை கற்று வெளிநாடு சென்று FASHION DESINGNER ஆக உயர்ந்த பெண்மணி திருமதி. அகிலா கைலைநாதன் அவர்களின் தொழில் அனுபவங்களோடு