தொழில் துறையில் முன்னேற்றம் வர என்ன செய்ய வேண்டும்?