தோஷம் கொண்ட நட்சத்திரமுடையவர் இறந்தால் என்ன செய்வது ? நல்ல நேரம்