நடந்து முடிந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சாதாரண தர பரீட்சையில் உங்கள் பாடசாலையின் பெறுபேறுகளை எம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.