நடிகர் அஜித் ஒரு சந்தர்ப்பம் தந்தார் – Singer Tippu