நாக்கில் வளையம் குத்துவதால் புற்றுநோய் – Doctor Live