நெருக்கடியை தீர்க்க தேர்தலின் அவசியம் தொடர்பாக மின்னல் அரசியல் நிகழ்ச்சியில் கருத்து