பதினாறு வகையான செல்வங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள – Nalla Neram